Technology วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

Technology   ซึ่งจะมีบทบาททางด้านวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยสะดวก ต่อการสื่อสารและการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากเพื่อเข้ามาเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐาน ในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดีรวมถึงการสร้างที่พักอาศัยให้มีคุณภาพมาตรฐาน และการผลิตสินค้าและการบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการสามารถที่จะผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก ในราคาที่ถูกลงหรือว่าคุณภาพที่จะเอาตัวเทคโนโลยีเหล่านี้ มาทำให้มีการติดต่อสื่อสารและสะดวกในการเดินทางเชื่อมโยงกันทำให้ประชากรทั่วโลกติดต่อ รับฟังข่าวสารได้อย่างง่ายดาย 

ทั้งนี้ยังมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในเวลาขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงอยู่ของระบบเครื่องมือนั้น ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับอันอย่างต่อเนื่อง แต่ผลลัพธ์ที่จะออกมาในการนำเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาออกมานี้ถือว่าตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์มาก ๆ อย่างที่เรามองเห็นได้ชัดในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง คมนาคม การเรียนการสอน การเมือง การค้าขาย เป็นต้น  

เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเทคโนโลยีได้มีบทบาทที่สำคัญ จึงสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ และความคิดใหม่ ๆ ทำให้เกิดขึ้นได้ อย่างไรเศรษฐกิจก่อให้เกิดกระแสของความไร้พรมแดงหรือกระแสโลกาภิวัตน์ และการเข้าสู่หลาย ๆ ประเภทได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานไปด้วย 4 ศาสตร์ที่อยู่ด้วยกัน คือ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และข่าวสาร 

Technology

Technology หลักสำคัญและองค์ประกอบการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลกเป็นอย่างมาก ทั้งหมดนี้เป็นตามกระแสโดยเฉพาะในด้านของการสื่อสาร ในรูปแบบของข้อมูลสารสนเทศรวมถึงประสิทธิภาพ Technology การส่งออกข้อมูลข่าวสารที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นทำให้การรับรู้ข่าวสารนั้นเป็นไป ด้วยความรวดเร็วและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทั้งภาพ และเสียงระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารไม่จำกัดช่องทาง หรือว่าตัวกลางการแพร่กระจาย จากการพัฒนารูปแบบของเทคโนโลยี ในทุกด้านทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองสังคม รวมถึงการก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้เกิดแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างที่สำคัญหลัก ๆประกอบไปด้วย คือ•เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดรูปแบบขององค์กร ที่จะสามารถประกอบไปด้วยการดำเนินกิจกรรมได้ทุกสถานที่ทุกเวลาอาศัย การสื่อสารที่ก้าวหน้า และการประชุมทางวิดีโอระบบการประชุมเครือข่ายและระบบของการค้าบนเครือข่าย ลักษณะการดำเนินงานเหล่านี้ทำให้ผู้ที่ใช้งานขยายขอบเขตการดำเนินกิจการเป็นได้อย่างราบรื่น สามารถที่จะเดิมงานดำเนินงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจการจัดการที่สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการวางระบบ ATM ทำให้การเบิกจ่ายได้ตลอดเวลา กระจายตัวถึงผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น

Technology

•เทคโนโลยีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เป็นอย่างมากการพัฒนาขึ้นมาสำหรับผู้ใช้งาน และการสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเน้นการตอบสนองความต้องการ โดยจะสร้างพื้นฐานอุปกรณ์รับรองทั้งด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายทำให้เกิดกระบวนการที่ซับซ้อน สามารถที่จะเป็นไปได้ และบรรลุเป้าหมายทำให้เทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้า เพื่อให้สามารถนำไปแก้ไขปัญหาของมนุษย์ได้ในปัจจุบันและอนาคต

เทคโนโลยีได้กลายเป็นตัวแปรที่สำคัญในทุก ๆ ด้าน ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมศีลธรรมการศึกษาเศรษฐกิจ และทางการเมืองเป็นอย่างมากโดยการเชื่อมโยงข่าวจากต่างประเทศ ได้ทุกทั่วมุมโลกสามารถที่จะรับรู้และใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารระหว่างกันและติดต่อกันได้ทั่วถึงทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมา ส่งผ่านถึงวัฒนธรรมการเมืองและลักษณะของสังคมที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน

นั้นเป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ผลักดัน ให้เศรษฐกิจนั้นมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีก็สามารถที่จะส่งผลกระทบที่ไม่ต้องการ อย่างเช่น การสร้างมลพิษทำให้เกิดการผลิตที่ไม่ต้องการ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพราะว่าเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆของมนุษย์ ในขณะเดียวกันก็สร้างปัญหาในรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมถึงแนวทางการโน้มน้าวการพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็นจะต้องมองถึงระยะยาวมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะส่งผลกระทบและสะท้อนออกมาในรูปแบบของการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี  ๆเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> iranicom