พื้นฐานสังคม ศาสตร์เกี่ยวข้องกับอะไรมาหาคำตอบกัน!

สังคมศาสตร์   เป็นหมวดหมู่ที่สำคัญของวิชาที่เกี่ยวข้องในสังคมคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ โดยจะมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีรูปแบบเช่น อาชีพ เพศ อายุ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัยสำหรับสังคมที่อยู่รวมกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนอกจากมนุษย์ อาจจะใช้คำว่าระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในสังคม โดยสังคมศาสตร์จะประกอบไปด้วยหลากหลายแขนง ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์จะประกอบด้วยการสื่อสาร 

จิตวิทยา ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ กระบวนการของจิตกระบวนความคิดพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนื้อหาที่นักจิตตะวิทยาศึกษา คือการรับรู้กระบวนการรับรู้ข้อมูลของอารมณ์บุคลิกพฤติกรรม รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาที่มีความหมายดูทั่วไปของจิตใจ

นิติศาสตร์ วิชาที่ว่าด้วยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

โบราณคดี วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาที่อยู่ในอดีตของมนุษย์โดยผ่านกระบวนการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี ที่ได้มากกว่าการสำรวจการขุดค้นหาการขุดแต่ง และการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ สังคมศาสตร์ โดยทั่วไปดูจะต้องใช้ศาสตร์ด้านอื่น ๆ ประกอบ

ประวัติศาสตร์   

ภาษาศาสตร์ การศึกษาเกี่ยวกับภาษาของมนุษย์ผู้ที่ศึกษาในด้านนี้เรียกว่านักภาษาศาสตร์

มนุษย์วิทยา สาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ คือว่าการศึกษาผลงานที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์

ภูมิศาสตร์มนุษย์ เป็นอีกหนึ่งในสองสาขาหลักของภูมิศาสตร์คือการศึกษาความเข้าใจ และการใช้งานของคืนลูกของมนุษย์และกระบวนการที่มีผลกระทบต่อสิ่งนั้น โดยเกี่ยวโยงกับทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รัฐศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่เกิดขึ้นในราวศตวรรษที่พระเจ้ามือจะมีนักรัฐศาสตร์ยุคแรกเป็นนักพัฒนากระบวนการวิชาการขึ้น ให้สอดคล้องกับแนวนิยมทางวิทยาศาสตร์สารานุกรมบริหารนิกา ความใช้อธิบายรัฐศาสตร์ว่าเป็นการศึกษา เกี่ยวกับการปกครองและการเมืองด้วยแนวทางประจักษ์นิยม 

เศรษฐศาสตร์ วิชาทางสังคมศาสตร์ที่ เกี่ยวกับการผลิตการกระจายการบริโภคสินค้าและการบริการ 

สังคมวิทยา วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตทางสังคมมนุษย์กลุ่มคนและสิ่งที่สาขาวิชานี้สนใจ คือกฎเกณฑ์และกระบวนการทางสังคมที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าแบ่งแยกผู้คนทั้งในสภาวะที่เป็นปัจเจก และในฐานะสมาชิกของสมาคมกลุ่มหรือว่าสถาบัน

 สาธารณสุข ศาสตร์และศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการสุขภาพทั้งตัวของชุมชน สังคมศาสตร์ โดยอิงตามการด้านสุขภาพของประชากรคำว่าสุขภาพนั้นมีนิยามการจัดการในรูปแบบลักษณะต่าง ๆที่จากหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับองค์กรอนามัยโลกแห่งสหภาพประชาชาติ และมีอีกสาขาอื่น ๆ 

สังคมศาสตร์

สังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวกับสังคม

สังคมศาสตร์ เกี่ยวข้องในนิยามของสังคมในบางช่วงเวลาอาจถูกใช้และอ้างอิงจะบอกสาขาสังคม หรือว่าคำดั้งเดิมคือสารแห่งสังคมซึ่งจะเริ่มใช้ในศตวรรษที่ 19 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีสาขาย่อยในสังคมศาสตร์ที่สามารถหา ในโครงร่างของสังคมศาสตร์ได้ นักสังคมศาสตร์เชิงปฏิฐานนิยม ใช้ระเบียบวิธีที่ใกล้เคียงกับ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ(หมายถึงกลุ่มของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 3 การจัดการให้สาขาใดสาขาหนึ่งอยู่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในอดีตและความหมายของสาขาและปัจจุบัน) ด้วยจะเป็นเครื่องมือในการทำงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม และกำหนดนิยามศาสตร์ภายใต้การรับรู้สมัยไว้อย่างเคร่งครัดตรงกันข้าม กับนักสังคมศาสตร์ที่คัดค้านปฏิฐานนิยมอาจจะใช้การวิพากษ์สังคม หรือตีความเชิงสัญลักษณ์แทนการสร้างทฤษฎีเชิงประจักษ์ที่เป็น ข้อเท็จจริงได้ทำให้เกิดมุมมองของศาสตร์ที่กว้างขวางขึ้นได้ใน การปฏิบัติทางวิชาการสมัยใหม่นักวิจัยมากใช้แนวคิดการประสานโดยใช้การระเบียบวิธีการหลาย ๆ วิธี 

โดยศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์การศึกษาเฉพาะปรากฏให้ประจักษ์ รู้ได้แน่นอนเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือว่าผ่านเครื่องมือที่สามารถทดลองได้และเก็บหลักฐานข้อมูล สังคมศาสตร์ ให้ชัดเจนทำให้สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรโดยให้ทุกอย่างเป็นไป ตามสภาพความเป็นจริงมีการวิเคราะห์ และแปลความหมายของข้อมูลมีการวางนัยทั่วไป คือการสรุปความรู้ในแนวความคิดทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์พร้อมที่จะทำให้พิสูจน์ยืนยันว่าตรงกับความเป็นจริงได้ โดยสังคมศาสตร์จะเริ่มการศึกษากันอย่างจริงจังในทวีปยุโรป หรือว่ามีการปฏิวัติในฝรั่งเศสและมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในต้นศตวรรษที่ 19 คำว่าสังคมศาสตร์มาจากภาษาลาตินหมายถึงการร่วมกันหรือการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> iranicom